Shkolla e Mesme

Misioni

Shkolla e mesme “Harry Fultz” ka filozofi, zhvillim, perspektivë dhe vizion ndërkombëtar. E vetëdijshme për unikalitetin e saj, ajo mundëson zhvillimin e standardeve të larta akademike, profesionale dhe principeve të larta të karakterit. Shkolla jonë ka arritur një përparim të dukshëm në proçesin e edukimit duke inkurajuar:

  • Zhvillimin e kompetencave në fusha të ndryshme të shkencës dhe teknologjisë
  • Shkrirjen e njohurive akademike me eksperiencën profesionale brenda klasës
  • Zhvillim të gjerë kulturor dhe përgjegjësi shoqërore.

Bashkëveprimi i ngushtë mësues – prindër – nxënës ndihmon në përcaktimin e synimit, aftësive dhe opsioneve për të ardhmen. Programet tona të modeluara sipas eksperiencës së përparuar evropiano – amerikane u ofrojnë nxënësve mundësi për t’u thelluar në studime të mëtejshme.

Filzofia

Të realizojë edukim cilësor dhe të qëndrueshëm të nxënësve sipas standardeve evropiane dhe botërore, t’i pajisë ata me njohuri të larta akademike, t’i përgatisë në fushën e kërkimit të pavarur shkencor, për tu bërë qytetarë që kontribuojnë në zhvillimin e pandërprerë të shoqërisë.

2018 Windows 10 Professional 64 Bit Product Key Torrent Microsoft Office 2016 Professional Plus Product Key Free Download windows 10 pro professional product key windows 7 64 bit ultimate product key microsoft office 365 2016 professional plus product key windows 7 ultimate x64 product key microsoft office professional plus 2016 en us product key Free Windows 10 Professional Product Key Generator windows 10 professional product key 64 bit Upgrade To Windows 10 Professional With Product Key Windows Product Key