Misioni & Objektivat

Misioni

Kolegji Komunitar “Harry Fultz” ofron kualifikimin më të mirë përmes programeve cilësore, edukative të fokusuara kryesisht në praktikë, të cilat mbulojnë nevojat bashkëkohore të komunitetit. Në të gjithë programet dinamike të kurseve të bazuara në nevojat e tregut të punës, Kolegji Komunitar shërben si një katalizator në krijimin e lidhjeve brenda komunitetit, biznesit dhe institucioneve edukuese dhe atyre të edukimit profesional. Ai i përgjigjet në mënyrë aktive nevojave për ndryshim të komunitetit dhe luan rol në zhvillimin social-ekonomik të vendit.Objektivat

Të zhvillojë dhe mbështesë një mësimdhënie të shkëlqyer dhe programe kualifikuese për përmirësimin e aftësive dhe mundësive të studentëve.

Të sigurojë programe që në përfundim të shkollës së mesme ti ndihmojë nxënësit për pranimin në universitete dhe performancë më të mirë në edukimin e tyre.

Të ofrojë kurse që lehtësojnë mundësitë e individëve për punësim apo për një punë më të mire

Të zhvillojë dhe forcojë partneritetin me industrinë, arsimin nëntë-vjeçar dhe të mesëm, bizneset, organizatat e komunitetit dhe qeverinë për të mbështetur zhvillimin ekonomik të komunitetit

Të sigurojë edukim të vazhdueshëm për rritje profesionale, kulturore, ekonomike dhe shoqërore