Laboratorët

Qëllimi i shkollave profesionale është edukimi i brezit të ri me njohuri bashkëkohore shkencore dhe teknologjike dhe me aftësi realizuese praktike. Ky qëllim arrihet vetëm me ekzistencën e laboratorëve, ku zhvillohet praktika dhe eksperimentet që i ndihmojnë nxënësit të kuptojnë më mirë konceptet teorike, të vëzhgojnë dhe të realizojnë dukuri në fusha të ndryshme.

Në laboratorë sot nxënësve u krijohet mundësia të përdorin: metodën laboratorike eksperimentuese dhe metodën simuluese me anë të programeve kompjuterike, të cilat zgjerojnë kufijtë dhe kapërcejnë limitet e aparaturave fizike laboratorike. Laboratorët janë të pajisur me mjete pune dhe mjete matëse elektronike të nivelit të avancuar të cilat plotësojnë nevojat për analizimin e skemave elektronike.

Në ambientet e shkollës janë kompletuar 13 laboratorë, 10 laboratorë pune praktike dhe 5 klasa demonstrative me simulatorë dhe makete.

 

Sallat e praktikave dhe laboratorët përdoren:

  • Për eksperimentimin laboratorik
  • Për punë praktike, krijimin dhe përforcimin e shprehive dhe shkathtësive praktike
  • Për simulim në kompjuter, kuptimin e koncepteve teorike, të cilat nuk mund të zhvillohen në eksperimentimin laboratorik
  • Për të realizuar matjet e madhësive elektronike me metoda të ndryshme dhe për të bërë krahasimin e tyre
  • Për punë të pavarur të nxënësve
  • Për prezantime të punëve të ndryshme
  • Për kualifikimin e mëtejshëm të mësuesve

Për të kompletuar njohuritë e nxënësve në fushën e zbatimit, përdoren vizita në biznese të ndryshme si: telekom, stacione televizive, shoqëri sigurimi, banka, kompani të ndryshme dhe servise.

 

Kompletimi i njohurive e nxënësve mbi realitetin e punës dhe prodhimit, zhvillohet me anë të vizitave në biznese dhe institucione të ndryshme si: operatorët e telekomunikacionit fiks dhe mobile, stacione radio – televizive, shoqëri sigurimi, banka dhe institucione shkencore.

2018 Windows 10 Professional 64 Bit Product Key Torrent Microsoft Office 2016 Professional Plus Product Key Free Download windows 10 pro professional product key windows 7 64 bit ultimate product key microsoft office 365 2016 professional plus product key windows 7 ultimate x64 product key microsoft office professional plus 2016 en us product key Free Windows 10 Professional Product Key Generator windows 10 professional product key 64 bit Upgrade To Windows 10 Professional With Product Key Windows Product Key