Programe Profesionale

Pse administrim rrjetesh kompjuterike?

Ditet e sotme kerkojne nje njohje te mirefillte te sistemeve kompjuterike. Ky program ju jep mundesine per t’u aftesuar ne kater fusha te ndryshme ne te cilat studenti do te pajiset me dije specifike: Komunikim: Te planifikoje, percaktoje, dizenjoje, zhvilloje, koordinoje dhe implementoje sistemin e komunikimit. Te njohe “troubleshooting” ose e zgjidhjen e problemit, duke diagnostikuar dhe gjetur menyren me te mire per te dhene zgjidhjen e duhur me efikasitet. Te kuptoje si duhet software-t, hardware-t dhe sistemet. Te informohet vazhdimisht mbi teknologjine dhe sistemet komunikuese; Networking: Te performoje funksionet e manaxhimit te rrjeteve. Te njohe hardware-t dhe software-t e rrjeteve dhe te komunikimit. Te njohe sistemet operuese dhe metodat specifike te komunikimit; Administrim: Te koordinoje sherbimet e rrjeteve kompjuterike, te siguroje mbeshtetje teknike; Zhvillim: Te zhvilloje komunikim te rrjeteve kompjuterike dhe strategji. Te shqyrtoje teknologji te reja.Te plotesoje nevojat e klienteve, te analizoje cmimet, te zhvilloje projekte per projekte komunikuese, te instaloje dhe koordinoje instalimin e paisjeve

Struktura mesimore e programit 6 mujor

-Semestri I: Web Page Programming, Windows 7, Arkitekture Kompjuteri, Web Page Design, Windows Server 2008, Cabling.

-Semestri II: Teori mbi Rrjetet Kompjuterike (LAN/WAN), Windows server 2008 (Network Infrastructure), Windows 2008 (Active Directory), Linux (Unix) dhe Administrim Rrjeti, CISCO (I), Telefoni.

 

Sqarim:

Cdo student qe ndjek studimet ne programin afatgjate 6 mujor “Network Administration”, ka te drejte te vazhdoje specializime te metejshme ne njeren prej drejtimeve 3 mujore: Network PRO, IT Specialist dhe Cisco Network. Te gjitha kualifikimet mbrohen me DIPLOME qe njihet nga Ministria e Punes, Ceshtjeve dhe Shanseve te Barabarta.

 

- Network administration PRO (program 3 mujor)

Lendet mesimore: Exchange Email Server, Power shell scripting, Firewalls and security

 

- IT Specialist (program 3 mujor)

Lendet mesimore: SQL Server Database Administrator, C sharp, PHP.

CCNA do te thote “Cisco Certified Network Associate”. CCNA eshte niveli i dyte i certifikimit qe forcon bazat e njohjes ne rrjetin e te mesuarit. CCNA afteson studentet ne instalimin, konfigurimin, operimin, implementimin dhe verifikimin e lidhjeve te rrjeteve WAN.

Lendet mesimore: CISCO ICND 2 – Switching and routing configuration

Grafika dhe dizenjimi jane arti ose profesioni i komunikimit pamor/vizual i cili kombinon imazhet, fjalet dhe idete per te informuar audiencen. Dizenjuesi grafik eshte pergjegjes per rregullimin dhe perdorimin e elementeve ne lloje te ndryshme te medias si: postera, faqe web-, etj, permes perdorimit te programeve grafike si Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign, etj. Keto elemente perfshijne: Fotografi, Illustrime, Modele, Forma dhe ngjyra.

Struktura mesimore e programit 9 mujor:

Semestri I: Corel Draw, Dizenjimi Komercial dhe Teknologjite e Reja, Principet e Dizenjimit,  2D Drawing-Adobe Illustrator, Fotografia  Klasike-Aparatet me film,  Advanced  Word Processing, Bazat e Perpunimit te Zerit - Adobe Audition.

Semestri II: Corel Draw Advanced, Photoshop, Perpunimi i zerit me paisjet e studios se regjistrimit, 3Ds Max, Fotografia Dixhitale -Aparatet Dixhitale, Illustrator Advanced, Grafike Klasike

 

- Print production (program 3 mujor)

Lendet mesimore: Tipografi, Adobe indesign, Web page design, Advanced 3Ds MAX, Praktike, Diploma.

 

- Video production (program 3 mujor)

Lendet mesimore: Adobe premiere, Web page design, Advanced 3Ds MAX, After effects,
Praktike, Diploma.

 

- Web page design (program 3 mujor)

Lendet mesimore: Web principles of design, Web page design, Macromedia flash, Web page programming, Praktike, Diploma.

Pse servis automobilash?

Programi trajnues për servis automobilash ofron mënyrën më të mirë për t’u përgatitur me efikasitet në këtë fushë. Ky program do të ofrojë mundësi shumë të mira teknike, mekanike dhe kompjuterike për të diagnostikuar dhe zgjidhur problemet duke thelluar më tej dijet elektronike dhe mekanike. Puna si teknik dhe mekanik në servisin e automobilave ka evoluar nga një punë mekanike në një punë me teknologji të lartë. Ndaj sot, këta punëtorë njihen si teknikë ose mekanikë të kësaj fushe. Sot me integrimin e sistemeve elektronike dhe kompjuterike mund të bëhet matja e një performance më të saktë të automobilave.

 

- Automotive-Elektroauto Struktura mesimore e programit 9 mujor:

Semestri i I: Hyrje ne Automobila, Proceset e punes ne automobila dhe sherbimi ndaj klientit, Pajisjet e sigurise dhe mirembajtja e servisit, Veglat, pajisjet e punes dhe te fuqise, Bazat e elektrikes dhe elektronikes, Mbajtja dhe ruajtja e informacionit, Aftesi kompjuterike

Semestri i II: Elektrike / elektronike e avancuar, Trupi dhe aksesoret e automjetit.

 

- Servis Automobilash – Motorist

Lendet mesimore: Riparimi i pergjithshem i motorit, Kontrolli i parametrave te motorit dhe vendosja e gjendjes optimal.

 

- Servis Automobilash – Elektronike e automobilit

Lendet mesimore: Siguria, mjetet dhe pajisjet, Servisi i automobilave dhe fizika automotive, Mberthyeset dhe matja e sakte, Biseda e suksesshme e shitjes dhe tekniku i suksesshem.

 

- Servis Automobilash – Ajer i kondicionuar

Lendet mesimore: Hyrje ne ajrin e kondicionuar, Diagnostifikimi i sistemit ngrohes, ventilimi dhe ajri i kondicionuar, Sistemi i kontrollit teknik te ajrit te kondicionuar.

 

- Specialist Elektrik (4 muaj)

 

Programi ofron njohuri dhe dije profesionale te domosdoshme qe duhet te pervetesohen nga punonjesit e specialitetit eletrik.

Moduli i pare: Instalime elektrike - Ndertime civile; Impiante industrial; Sistemi shperndares (kabina elektrike)
Moduli i dyte: Automatizimi ne instalimet elektrike - Programimi i skemave te komandimit automatik; Ndertimi i skemave (impianteve) elektrike me komandim automatik te programuar

Specialistet elektrike, mund te ndjekin te dyja modulet, ose nje nga te dyja, sipas zgjedhjes se tyre.

Ky program do te ndihmoje studentet te fitojne njohuri dhe aftesi per te gjetur suksesin ne fushen e elektronikes. Kurrikula e ketij programi mbulon: 1)Mjetet e shkembimit, lloje te ndryshme qarqesh elektronike: amplifikatore, oshilatore dhe pajisje fuqie; 2) Qarqe rezonante, sensore elektronike dhe qarqe audio e RF; 3) Riparimin ose zevendesimin e pjeseve defektoze si motore, siguresa, rondele; 4) Grumbullimin dhe testimin e pajisjeve pas riparimit.

Programi “Teknik kompjuteri” pajis studentet me aftesi, dije dhe njohuri per t’u bere nje teknik profesionist ne fushen e rrjeteve kompjuterike. Gjate programit, studentet do te njihen me gjuhen e elektronikes dhe te programimit. Njekohesisht, ata do te njihen me hardware-t e kompjuterit dhe me sistemet operuese. Me vone ata do te thellojne studimet ne rrjetet kompjuterike duke punuar me platforma te ndryshme “hardware”, protokolli dhe serveri. Theksi do te vihet ne sigurimin e rrjetit kompjuterik. Studentet jo vetem do te zhvillojne aftesite e tyre interpersonale ne punen individuale dhe ne grup, por gjithashtu do te fitojne eksperience pune duke u ushtruar profesionalisht ne kete fushe e cila do te finalizohet me nje projekt final qe do te zere vend ne fund te programit. Tekniket e kompjuterit punojne ne organizata te vogla dhe te medha. Funksioni i tyre perfshin instalimin e software-ve dhe aplikimet ne sistemet kompjuterike. Studentet do te pergatiten te punojne si anetar grupi, duke analizuar, instaluar, perditesuar, duke u kujdesur per sistemet dhe duke zgjidhur problemet e rrjetit kompjuterik.

Lendet mesimore: Arkitekture kompjuteri, Windows 7, Diagnostikim dhe riparim.

Trajnimi për “Teknik Saldimi”, i referohet punimeve që kryhen me anë të saldimeve të llojeve të ndryshme, ne sektorë të ndryshëm të ekonomisë, punime qe jane aktuale dhe shihen me përparësi për të ardhmen në tregun e punës.

Objektivat e programit:

Me përfundimin e suksesshëm të programit, studenti do të jetë i aftë të ushtrojë kompetencat profesionale:

- Përgatit skica të thjeshta për saldim.
- Kryen punime axhusterike të nevojshme për procesin e saldimit.
- Kryen saldime dhe prerje me gaz dhe hark elektrik, të nivelit mesatar.
- Kryen saldime te strukturave metalike te thjeshta me hark elektrik
- Kryen punime të saldimit dhe prerjes me plazëm.
- Kryen punime të saldimit me elektrorezistencë.
- Kryen punime të saldimit të konstruksioneve të thjeshta metalike.

Ky program jep njohuri baze ne fushen e ngrohjes, ventilimit dhe kondicionimit te ajrit ne ndertesat e banimit dhe industriale ne perputhje me ndryshimet dhe perparimet e shkences dhe teknologjise. Ndryshimet ne fushen e prodhimit, futja e pajisjeve te reja, ka ndikuar ne menyren e projektimit dhe te zbatimit te instalimeve. Programi ndahet ne tri pjese kryesore: 1) Ngrohja e banesave; 2) Ventilimi; 3) Kondicionimi i ajrit.

Lendet mesimore: Sistemet elektromekanike HVAC, Sistemi ngrohje-ftohje-ajer i kondicionuar, Instalimi HVAC, Anglishte teknike.

Punonjes nga industri te ndryshme tashme e kane te qarte se per te arritur nivele te larta, duhet te jene me te pranishem ne fushen e celulareve. Aplikacionet “software” tashme merren te mireqena ne aparatet tona celulare, duke vene ne pikepyetje te madhe zhvilluesit e tyre te cilen krijojne aplikacione per iOS devices (iPhone, iPod, dhe iPad), Android devices (celulare dhe tableta), si edhe Blackberry. Ne kete program, studenti do te pervetesoje aftesite e duhura ne lidhje me aplikacionet e programeve te cilat gjenden ne aparatet celulare. Do te perfitoni trajnim teknik, i cili do t’ju mesoje gjuhe te ndryshme te nevojshme per te programuar platforma celularesh si edhe per t’ju pajisur me njohuri teorike te cilat do t’ju ndihmojne te ndermerrni vendime te duhura gjate procesit te zhvillimit.

Lendet mesimore: Mobile device programming concepts, Introduction to programing, Android programming I, Android programming II, Introduction to iOS and Objective–C, iOS 8 Programming I, iOS 8 Programming II

JAVA – Cfare eshte: Java eshte nje gjuhe e bazuar ne oret mesimore, e orientuar ndaj objekteve, e zhvilluar nga Sun Microsystems ne 1990. Eshte nje nga gjuhet e programimit me te kerkuar, nje standart per programet e ndermarjeve, me permbajtje bazuar ne web, lojera dhe aplikime mobile, si dhe sistemet e operimit Android. Java eshte dizenjuar te punoje me platforma shumefishe softuerike, cka do te thote nje program i shkruar ne sistemin operativ Mac OS X, per shembull, qe mund te operoje edhe ne Windows.
C – Cfare eshte:  Nje gjuhe programimi shumeplanesh qe eshte zhvilluar ne fillim te viteve 70, gjuha C eshte me vjetra dhe me e perhapura nga gjuhet e programimit, e cila ofron blloqe ndertuese te gjuheve te tjera te njohura te tilla si C#, Java, JavaScript dhe Python. C eshte me e perdorura ne implementimin e sistemeve operative dhe ne aplikimet e perfshira ne to. Per shkak se ajo ofron bazat e shume gjuheve te tjera, eshte e keshillueshme qe te mesohet C (dhe C++) para se te kalohet ne gjuhet e tjera.
C ++ - Cfare eshte: C++ eshte nje gjuhe e nivelit te ndermjetem ne porgraminin me tipare te objektit te orientuar, e dizenjuar fillimisht per te nxitur gjuhe C. C++ fuqizon softuere kryesore si FirefoxWinamp dhe Adobe. Ajo perdoret per zhvillimin e softuereve te sistemeve, softuereve te aplikacioneve,  serverave te performances se larte dhe aplikacioneve te klienteve dhe lojerave-video.
PYTHON – Cfare eshte: Python eshte nje gjuhe e nivelit te larte me skripte te serverave per website dhe per aplikacione mobile. Ajo konsiderohet si gjuhe mjaft e thjeshte per fillestaret, per shkak se te sintakses se lexueshme dhe kompakte, qe do te thote qe zhvilluesit mund te perdorin me pak se rreshta, per shprehjen e koncepteve sesa do te ishte ne gjuhet e tjera. Ajo fuqizon aplikimet e web-it per Instagram, Pinterest dhe Radio permes shoqerimimit te saj me framework-un e web-it, Django, dhe eshte perdoruar nga GoogleYahoo! dhe NASA.
 VISUAL STUDIO – Cfare eshte: Visual Studio Professional 2012 eshte nje mjedis i zhvilluar cilesisht i integruar profesional, i cili lehteson detyrat e krijimit, zberthimit dhe perdorimit per Windows, Microsoft Office dhe web. Per te zgjedhur opsionin e download-it, i cli eshte me i pershtatshem per ju, lexoni pershkrimin e tij.

Ky program fokusohet ne ndertimin e banesave dhe njeh studentin me teknikat e ndertimit. Studenti do te mesoje metodat, percaktimin e sasive te materialit, vleresimin e shpenzimeve si edhe mbikqyre projektet e ndertimit. Pjese kyce e programit eshte praktika, e cila perfshin punen fizike ne ndertim. Ne perfundim te programit, studenti do te jete i afte te punoje si vleresues shpenzimesh, mbikqyres ne terren, perfaqesues teknik ose inspector ndertimi.

Lendet mesimore: Vizatim teknik, Materiale industriale, teknologji metalesh, mekanike e zbatuar dhe mekanike ndertimi, Materiale ndertimi, Arkitekture, elemente te nderteses dhe teknologjia e tyre, Konstruktsione ndertimi, Gjeodezia dhe punimet, Praktike dhe projekte

TOPOGRAFI (9 muaj)

Topografia eshte pershkrimi i formave dhe koncepteve te disa hapesirave qe kane lidhje me dimensionin e lartesive. Forma me e zakonte e paraqitjes topografike eshte harta me konture te ngritura lart. Mbledhja e te dhenave topografike historikisht eshte kryer nga teknika tokesore, me survejime te hershme te ashpra e te shtrenjta. Ka disa lloj teknikash per te parashtruar te dhenat topografike. Keto perfshijne: prezantimin piktoresk, prezantimin numeror, vijat e konturet, hijezimet ose shkallet e ngjyrave, renderimi tre dimensiona dhe imazhe fotografike. Ky program ju vjen ne ndihme per keto e me shume.

Lendet mesimore: Vizatim Teknik, Gjeodezi, Punimet gjeodezike ne ndertim.