Gjimnaz i Përgjithshëm

Studimet në drejtimin gjimnaz në Shkollën ”Harry Fultz” synojnë të kontribuojnë në

 • Realizimin e potencialit të individit dhe zhvillimin e mëtejshëm të këtij potenciali.
 • Përparimin e shoqërisë nëpërmjet aftësimit të qytetarëve për përfshirje aktive në ushtrimin dhe zhvillimin e demokracisë.
 • Mbarëvajtjen e ekonomisë së tregut të lirë nëpërmjet aftësimit të forcave të punës për të përballuar ritme të larta të rritjes ekonomike dhe të zhvillimit teknologjik.

 

Kurrikula në gjimnazin e ri është e organizuar në:

 • Kurrikula bërthamë
 • Kurrikula me zgjedhje.

Kurrikula bërthamë është e detyruar dhe e njëjtë për të gjithë nxënësit.
Lista e lëndëve me zgjedhje të detyruar e miratuar nga shkolla dhe e parapelqyer nga nxenesi i jep prioritet:

 • Matematikës së avancuar.
 • TIK i avancuar.
 • Autocad-it dhe vizatimit teknik.
 • Teorisë së dizenjimit me aplikimet e saj.

 

Ky organizim u mundëson nxënësve një formim të përgjithshëm të plotë dhe të përditësuar.
Përvoja tregon se një bazë e plotë mësimdhënie i bën nxënësit më të zotë për çdo dege të shkollës së lartë. Kjo shumëllojshmëri zgjedhje i ofron nxënësit mundësinë të përballojë me sukses ndryshimet dhe të përshtatet me kurrikulën me zgjedhje si dhe mundësinë e një specializimi të ngushtë të tyre..
Kurrikula e gjimnazit synon të pajisë secilin nxënës me njohuri, aftësi dhe qëndrime të cilat t’i bëjnë të mundur:

 • Studimet Universitare me një gamë të gjerë zgjedhjesh;
 • Të njohë përgjegjësitë e tij ndaj vetes dhe t’i përmbushë ato;
 • Të bëjë zgjedhjet e tij të suksesshme ekonomike;
 • Të bëjë zgjedhjet e tij të suksesshme të karrierës;
 • Të japë ndihmesë për shoqërinë;
 • Të ndihmojë në zhvillimet ekonomike dhe publike të vendit;
2018 Windows 10 Professional 64 Bit Product Key Torrent Microsoft Office 2016 Professional Plus Product Key Free Download windows 10 pro professional product key windows 7 64 bit ultimate product key microsoft office 365 2016 professional plus product key windows 7 ultimate x64 product key microsoft office professional plus 2016 en us product key Free Windows 10 Professional Product Key Generator windows 10 professional product key 64 bit Upgrade To Windows 10 Professional With Product Key Windows Product Key