Biznes

Qëllimet e arsimit profesional në drejtimin mësimor “Biznes” 

 

Qëllimi kryesor i arsimit profesional në drejtimin “Biznes” është përgatitja e nxënësve nga ana teorike dhe praktike nëpërmjet lëndëve teorike bazë, atyre profesionale, praktikave mësimore nëpër biznese, për të qenë të aftë të punësohen në fushat e këtij specialiteti si: ekonomist i përgjithshëm, ekonomist për financë-kontabilitet, menaxhim dhe marketing.

Në përfundim të arsimit profesional në drejtimin “Biznes”, nxënësi do të zotërojë këto aftësi të përgjithshme kryesore:

 

 • Të komunikojë në mënyrë korrekte me shkrim e me gojë për të shprehur mendimet e tyre, për të argumentuar opinionet për cështje të ndryshme.
 • Të përdorë burime dhe teknika të ndryshme të mbledhjes dhe të shfrytëzimit të informacioneve të nevojshme për zhvillimin e tij personal dhe profesional.
 • Të nxisë potencialin e tij të brendshëm në kërkim të vazhdueshëm për zgjidhje të reja më efektive dhe më efiçente.
 • Të manifestojë guxim dhe aftësi sipërmarrëse e menaxhuese për të ardhmen e tij.
 • Të respektojë parimet e punës në grup dhe të bashkëpunojë aktivisht në arritjen e objektivave të pranuara.

Aftësitë profesionale të nxënësve në përfundim të arsimit profesional në drejtimin “Biznes”

Në përfundim të arsimit profesional në drejtimin “Biznes”, nxënësi do të jetë i aftë të zhvillojë dhe të ushtrojë aftësi të tjera profesionale, si më poshtë:

 • Të hartojë një plan-biznesi për forma të ndryshme biznesi si: vetëpronësi, bashkëpronësi, korporatë prodhuese dhe tregtare.
 • Të vlerësojë rezultatet e pasqyrave financiare (bilancin, pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve), si matës të suksesit së kompanisë. Të vlerësojë llogaritjet e kostove, me qëllim menaxhimin efektiv të burimeve njerëzore, materiale dhe financiare.
 • Te analizoje nje bilanc te nderlikuar dhe te marre pjese ne marrjen e vendimeve per biznesin.
 • Të zbatojë bazën ligjore që i referohet veprimtarive profesionale në biznes. Të analizojë të drejtat e detyrimet që duhet të zbatojnë ofruesit dhe konsumatorët në biznes.
 • Të zotërojë standartet teknike të profesionit.
 • Te perdore ne menyre efektive posten elektronike (e-mail) dhe te gjeje shpejt informacion specifik ne internet.
 • Te shkruaje shume mire korrespodencen zyrtare ne gjuhen angleze.
 • Të zbatojë parimet e etikës gjatë veprimtarive profesionale.
 • Të analizojë tregun (tregun e produkteve, kërkesën, ofertën dhe sjelljen e konsumatorëve).
 • Të analizojë efektet mikro dhe makroekonimike në biznes.
 • Të përdorë teknologjinë e informimit dhe komunikimit për qëllime të profesionit, programin përkatës kompjuterik për menaxhimin e aktivitetit në ndërmarrje.

 

Mundësitë e punësimit dhe të arsimimit të mëtejshëm në përfundim të arsimit profesional drejtimi “Biznes”

 

 • Përfundimi me sukses i arsimit profesional, drejtimi biznes dhe specializimi në degët: financë kontabilitet, marketing dhe menaxhim, e pajis nxënësin me çertifikatën e punonjësit të kualifikuar profesional. Ky arsim profesional i jep nxënësit mundësi t’i drejtohet tregut të punës si punonjës i mesëm i kualifikuar për t’u punësuar në njësi ekonomike të ndryshme, për kryerjen e veprimtarive që lidhen me fushën e ekonomisë dhe biznesit.
 • Në përfundim te këtij kualifikimi nxënësi ka mundësi për vazhdimin e arsimit në nivelin e studimeve universitare.
2018 Windows 10 Professional 64 Bit Product Key Torrent Microsoft Office 2016 Professional Plus Product Key Free Download windows 10 pro professional product key windows 7 64 bit ultimate product key microsoft office 365 2016 professional plus product key windows 7 ultimate x64 product key microsoft office professional plus 2016 en us product key Free Windows 10 Professional Product Key Generator windows 10 professional product key 64 bit Upgrade To Windows 10 Professional With Product Key Windows Product Key