Automekanikë

Qëllimet e arsimit profesional në drejtimin mësimor “Auto-mekanikë” 

 

Qëllimi kryesor i arsimit profesional në drejtimin “Auto-mekanikë”, është përgatitja e nxënësve nga ana teorike dhe praktike nëpërmjet lëndëve teorike bazë dhe atyre profesionale, laboratorëve dhe praktikave mësimore për të qenë të aftë të punësohen në fushat që përgatit ky specialitet si: a) njohjen, ndërtimin dhe funksionimin e automobilave, b) kontrollin dhe gjetjen e difekteve të automobilit, c) përdorimin e sistemit kompjuterik të automobilit, d) mirëmbajtjen e pajisjeve dhe sistemeve të automobilit, e) njohuri mbi sistemet e ngrohjes, ftohjes e ventilimit, ë) njohuri mbi transportin ajror, f) organizimin e punës dhe menaxhimin e servisit.

 

Aftësitë e përgjithshme të nxënësit në përfundim të arsimit profesional në drejtimin “Auto-mekanikë”

Në përfundim të arsimit profesional në drejtimin “Auto-mekanikë”, nxënësi do të fitojë këto aftësi të përgjithshme:

 • Të komunikojë në mënyrë korrekte me shkrim e me gojë për të shprehur mendimet e tyre dhe për të argumentuar opinionet për çështje të ndryshme.
 • Të përdorë burime dhe teknika të ndryshme të mbledhjes dhe të shfrytëzimit të informacioneve të nevojshme për zhvillimin e tij personal dhe profesional.
 • Të respektojë parimet e punës në grup dhe të bashkëpunojnë aktivisht në arritjen e objektivave të pranuara.


Aftësitë profesionale të nxënësit në përfundim të arsimit profesional në drejtimin “Auto-mekanikë”

Me përfundimin me sukses të arsimit profesional në drejtimin “Auto-mekanikë”, nxënësi do të jetë i aftë të ushtrojë kompetencat profesionale si më poshtë:

 • Të administrojë punën në servis në të cilën ushtron veprimtari.
 • Të organizojë vendin e punës në servis dhe të përdorë mjetet dhe pajisjet kryesore të servisit.
 • Të bëjë kontroll diagnostikim të makinave.
 • Të kryejë veprimet për blerjen dhe shitjen e pjesëve të ndrimit të makinave.
 • Të punojë në institucione shtetërore në drejtim të mirëmbajtjes dhe manaxhimit të mjeteve të transportit.
 • Të punojë si Manaxher dhe Teknik në sektorin e shitjeve të makinave.
 • Të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe të ruajtjes së mjedisit.


Mundësitë e punësimit dhe të arsimimit të mëtejshëm në përfundim të arsimit profesional në drejtimin “Auto-mekanikë”

 • Përfundimi me sukses i arsimit profesional në drejtimin “Auto-mekanikë”, e pajis nxënësin me çertifikatën e punonjësit të kualifikuar. Ky arsimim profesional i jep nxënësit mundёsi t’i drejtohet tregut të punës si punonjës i kualifikuar nё njësi ekonomike të ndryshme për kryerjen e veprimtarive që lidhen me fushën e sherbimit dhe riparimit të makinave, si drejtues servisi apo të vetëpunësohen në servisin e tij.
 • Përsa i përket arsimimit të mëtejshëm, nxënësi ka mundësi të vazhdojë studimet e larta në degën e Inxhinierisë së transportit apo në degë të ngjashme në Universitetin Politeknik.
2018 Windows 10 Professional 64 Bit Product Key Torrent Microsoft Office 2016 Professional Plus Product Key Free Download windows 10 pro professional product key windows 7 64 bit ultimate product key microsoft office 365 2016 professional plus product key windows 7 ultimate x64 product key microsoft office professional plus 2016 en us product key Free Windows 10 Professional Product Key Generator windows 10 professional product key 64 bit Upgrade To Windows 10 Professional With Product Key Windows Product Key